Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van Bookadee BV


1. commerciële naam Bookadee Pro, webadres www.bookadee-pro.be,
gevestigd te België, Boechoutsesteenweg 3, 2540 Hove,
zijn geldig vanaf 1 februari 2019 en van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.bookadee-pro.be, met de op deze website aangeboden producten. Ze zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Bookadee BV. Op eenvoudig verzoek, bezorgen wij je een schriftelijk exemplaar.

 

2.  Door een bestelling te plaatsen, aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud, behoudens uitdrukkelijk andersluidende voorafgaandelijke overeenkomst.  Tevens ga je hierdoor akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Je verklaart hierbij ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over je aankopen.
Bookadee BV heeft het recht om de verkoopsvoorwaarden ten allen tijde aan te passen.  Wijzigingen zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging zijn geplaatst. 
Bookadee BV garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.  Bookadee geeft de productspecificaties zo duidelijk mogelijk weer, doch dit blijft indicatieve informatie.  Kleuren kunnen door het productieproces bij elke productie licht afwijken en worden op elk beeldscherm anders weergegeven.

3.   De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de leverancier niet. Vertraging geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.  Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken, of indien de fabrikant aanzienlijke tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.  Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
Alle prijzen op de site zijn per stuk, tenzij anders is aangegeven (bv per set), in EURO, exclusief btw en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart aangegeven en zijn afhankelijk van het gewicht van de zending.

Indien een al aangekocht product later afgeprijsd wordt, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil, ook niet na eerdere reservatie van het product.

5.    Klachten wegens zichtbare gebreken en/of afwijkingen ten overstaan van het bestelde dienen door de koper te worden gemeld binnen de 48 uur na de levering.  Na dit moment is de verkoper niet meer aansprakelijk en worden geen terugnames meer aanvaard.

6.  Klachten wegens verborgen gebreken moeten door de koper via mail of brief worden gemeld binnen de 72 uren na de levering. Na deze datum is de verkoper niet meer aansprakelijk en worden geen terugnames meer aanvaard. Het terugzenden van de levering dient binnen de 14 dagen na de neerlegging van de klacht te gebeuren.

7. In elk geval is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de kwantitatieve vervanging van de geleverde koopwaar en zal de verkoper nooit kunnen worden aangesproken voor andere schade (zoals winstderving, gevolgschade,…)

8.   Gebrekkige goederen worden in elk geval slechts door de verkoper teruggenomen na voorafgaandelijk akkoord van de directie of van de daartoe gemandateerde interne dienst.  In geval de verkoper om enerlei reden niet bij machte is de gebrekkige goederen te vervangen, zullen deze in mindering worden gebracht van de gefactureerde bedragen. 

 9.  Indien u een bestelling plaatst bij Bookadee BV, dan worden uw gegevens opgenomen in hun klantenbestand. Bookadee BV houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.  Zie onze Privacy policy.

Bookadee BV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

10.   Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumentenkoop, zoals voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Bookadee BV staat enkel in voor schade die het gevolg is van zijn eigen opzet of grove fout.

11.  Bookadee BV is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending, dit vanaf afgifte van uw pakket aan de verzenddienst.

12 .  Een overeenkomst tussen Bookadee BV en een klant, komt tot stand nadat een bestelling door Bookadee BV op haalbaarheid is beoordeeld.  Wij behouden ons het recht voor om, zonder opgave van reden,  een bestelling niet te accepteren en brengen u, desgevallend, binnen de termijn van 8 dagen, daarvan schriftelijk op de hoogte. Bestellingen gaan pas in werking na ontvangst betaling.


13   Betaling gebeurt steeds online via onze aangeboden mogelijkheden (bancontact, overschrijving,..)
Toegestane kortingen vervallen bij het niet naleven van onze verkoopsvoorwaarden.
In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12 % per jaar, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of het toekennen van een respijttermijn.  Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadebeding en mits voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 12% met een minimum van €125 excl. BTW en een maximum van €1.900 excl. BTW, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of het toekennen van een respijttermijn.

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om desgevallend verdere leveringen stop te zetten.

14.  Elk protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren en uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum.

15.  Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten op de site van Bookadee BV, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Bookadee BV is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten, licenties van lettertypes of andere door de klant aangeleverde specificaties.  Bookadee voert de opdrachten ter goeder trouw uit.
Kopiëren of namaak van onze ontwerpen is volstrekt verboden en zal bestraft worden.
Geen enkel van onze ontwerpen mag worden vermenigvuldigd dmv druk, kopie of welke andere wijze dan ook, zonder voorgaande schriftelijke toestemming.  Bij overtreding hiervan, zal een boete van €5000,00 opgelegd worden.

 

16. Bookadee BV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen nagekomen worden ten gevolge van overmacht.  Bookadee BV behoudt zich in dat geval het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bookadee BV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

 

17. De geleverde goederen zullen eigendom blijven van Bookadee BV, tot de volledige betaling is gebeurd, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen.  Bij niet betaling, heeft Bookadee BV het recht de goederen terug te vorderen op kosten van de afnemer.

 

18.  Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. 

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Bookadee BV en een koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Antwerpen kennis, met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

19.   Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

© 2019 - 2023 Bookadee-Pro | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel